SERVICESเรามีบริการ คลินิกโรคตา คลินิกโรคผิวหนัง คลินิกโรคหัวใจ คลินิกโรคมะเร็ง ศัลยกรรม กระดูก คลินิกกายภาพบำบัด ผ่าตัด ตรวจอัลตราซาวด์ เอกซเรย์ดิจิตอล แผนกสัตว์ป่วยนอก (OPD),แผนกสัตว์ป่วยใน (IPD) และบริการอื่นๆ (Pet Shop,Grooming)
https://www.bphpetcare.com/wp-content/uploads/2019/07/text_01.png
https://www.bphpetcare.com/wp-content/uploads/2019/08/inner_services_cat.png
https://www.bphpetcare.com/wp-content/uploads/2019/08/cat_toys.png

บริการแผนกสัตว์ป่วยนอก (OPD)

 • คลินิกตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรม
 • คลินิกโรคตา
 • คลินิกโรคช่องปากและฟัน
 • คลินิกโรคหัวใจ ไต เบาหวาน
 • คลินิกโรคผิวหนัง
 • คลินิกสูติกรรม และระบบสืบพันธุ์
 • คลินิกรังสีวินิจฉัย และอัลตราซาวด์
 • คลินิกโรคกระดูกและข้อ
 • ศัลยกรรมกระดูก
 • ศัลยกรรมทั่วไป
 • คลินิกโรคมะเร็ง
 • บริการถ่ายเลือด
 • ห้องปฎิบัติตรวจวินิจฉัยทางสัตว์แพทย์
 • กายภาพบำบัด

บริการแผนกสัตว์ป่วยใน (IPD)

 • ห้องฝากรักษาสุนัขป่วย
 • ห้องฝากรักษาแมวป่วย
 • ห้องฝากคลอด
 • ห้องฝากเลี้ยงสุนัข
 • ห้องฝากเลี้ยงแมว
https://www.bphpetcare.com/wp-content/uploads/2019/08/dog_services.png

Pet Shop และ GroomingPet Shop

https://www.bphpetcare.com/wp-content/uploads/2020/03/S__38559752.jpg

Pet Shop และ GroomingGrooming

https://www.bphpetcare.com/wp-content/uploads/2020/03/S__38559758-640x448.jpg
https://www.bphpetcare.com/wp-content/uploads/2020/03/38559752.jpg
https://www.bphpetcare.com/wp-content/uploads/2020/03/LOGO-BPH.png
About
232/2 หมู่ 11 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
02-744-1410
8.30 น. ถึง 20.00 น.
LINE@